Uitstel notificatieverplichting Pillar II (minimumbelasting multinationals)

Eind 2023 werden de Pillar II-regels in de Belgische fiscale wetgeving geïmplementeerd. Deze regels voorzien in de invoering van een minimumbelasting van 15% voor grote internationale en binnenlandse groepen die een jaarlijkse minimum jaaropbrengst van 750 miljoen euro behalen.

Aan de basis van deze Pillar II-regels liggen de OESO/G20-initiatieven rond Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en de Europese richtlijn 2022/2523. Het doel van de tweede pijler is ervoor te zorgen dat ondernemingen een minimum aan belasting over hun inkomsten betalen, ongeacht waar deze zijn verdiend, om zo het probleem van belastinggrondslagerosie en winstverschuiving aan te pakken.

Verplichte registratie bij KBO

Om aan hun verplichtingen in België te kunnen voldoen (voorafbetalingen, meldingen, belastingaangiften), moeten deze groepen een identificatienummer aanvragen bij de FOD Financiën. Dit identificatienummer wordt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Om in kaart te brengen welke groepen en Belgische groepsentiteiten in België onder de Pillar II-regelgeving vallen, publiceerde de Belgische regering op 29 mei 2024 een KB waarin een zogenaamde P2-Notificatieplicht werd ingevoerd. Deze plicht houdt in dat één Belgische groepsentiteit, in naam van alle andere Belgische groepsentiteiten (indien van toepassing), zich aanmeldt bij de FOD Financiën om een afzonderlijk ondernemingsnummer met betrekking tot Pillar II te bekomen voor de groep bij de KBO. Daarnaast moet in de P2-Notificatie onder meer ook melding gemaakt te worden van alle uiteindelijke / tussenliggende / partieel gehouden moederentiteiten, samen met bijkomende informatie over de geconsolideerde cijfers.

Inhoud van de registratie

Voor de registratie is de volgende gedetailleerde informatie vereist, onderverdeeld in vier categorieën:

  • Groepsinformatie: de unieke naam van de groep, het fiscale jaar, het adres van de Ultimate Parent Entity (UPE), de contactgegevens en info of de groep inherent Belgisch is of deel uitmaakt van een MNE-groep (Multinational Enterprise).
  • Geconsolideerde jaarrekeningen: details over de jaarrekeningen, de gebruikte consolidatiestandaarden, de valuta en waar deze jaarrekeningen zijn gepubliceerd.
  • Eigendomstructuur: een lijst van alle UPE's, Intermediate Parent Entities (IPE's) en Partially Owned Parent Entities (POPE's). Ook de GloBE-status van elk van deze entiteiten moet worden aangegeven.
  • Contactgegevens: informatie over de entiteit die als contactpunt zal fungeren, inclusief volmachtformulieren indien van toepassing.

Uitstel notificatieverplichting

De initiële deadline voor het maken van de P2-Notificatie was 13 juli 2024, ofwel binnen de 30 dagen na aanvang van het eerste geviseerde verslagjaar als deze datum later viel.

Op 2 juli 2024 verscheen op de website van de FOD Financiën echter een melding dat – weliswaar per tolerantie – de indieningsdeadline is uitgesteld naar 16 september 2024, weliswaar voor Belgische groepsentiteiten die geen Pillar II-voorafbetalingen wensen te doen in 2024.